Telefon: 016 6216538
   

  Chipowanie

Chipowanie i wydawanie paszportów

Każde zwierzę domowe (dotyczy psów, kotów, tchórzofretek) wywożone do krajów UE musi posiadać paszport dla zwierząt wystawiony przez uprawnionego lekarza weterynarii.

 

 

Podróż do Królestwa Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii oraz na Maltę.

Od 01.2012 każdy pies z krajów UE posiadający paszport może zostać przewieziony do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu i aktualnych szczepień. Szczepienia przeciwko wściekliźnie musi zostać zrobione przynajmniej 21 dni przed wyjazdem, jeśli szczepienie przeciwko wściekliźnie będzie wykonywane regularnie co roku (nie wolno przekroczyć daty szczepienia!) to przy kolejnych wyjazdach te 21 dni nie obowiązuje. Odrobaczenie i odpchlenie na 24h przed przekroczeniem granicy nadal obowiązuje.

Psy z poza UE mogą odbyć kwarantanne w specjalnym ośrodku zatwierdzonym przez tamtejszy nadzór weterynaryjny na koszt właściciela.

Dokładne informacje dostępne są na stronie: http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/

Zwierzę wywożone do w/w państw musi :

 • zostać zachipowane spełniającym wymogi normy ISO transponderami, jest on zwykle wszczepiany pod skórę, z lewej strony szyi, w połowie jej długości, lub między łopatkami zwierzęcia ? miejsce to musi zostać odnotowane w odpowiedniej rubryce paszportu.
 • następnie należy zwierzę zaszczepić przeciwko wściekliźnie.

Po upływie 21 dni od szczepienia trzeba pobrać krew w celu oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (musi być większe lub równe 0,5 IU/ml) . Jeśli miano przeciwciał jest wystarczające, wtedy wykonuje się je jednorazowo (pod warunkiem że zwierzę jest regularnie doszczepiane).

Zwierzę może wyjechać do w/w państw po upływie co najmniej 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku (tj. ?0,5 IU/ml)badania surowicy.

Jeśli wynik testu jest negatywny, należy zwierzę ponownie zaszczepić po 21 dniach od poprzedniego szczepienia i całą procedurę powtórzyć.

Na 48 ? 24 h przed wyjazdem zwierzę musi zostać odrobaczone przeciwko tasiemczycy (np. preparatem Drontal), oraz poddane profilaktyce przeciwkleszczowej ? nie wolno używać szamponów i obroży. Oczywiście te czynności również należy odnotować w paszporcie.

Na teren Królestwa Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii oraz na Maltę nie wolno wwozić zwierząt poniżej 3 m-cy, oraz nie szczepionych przeciwko wściekliźnie.
Zabronione jest wwożenie ras takich jak:

 • CANE CORSO
 • PITBULL
 • TOSA INU
 • DOG ARGENTYŃSKI
 • AMSTAFF

Oraz ich krzyżówek, a także psów powstałych w wyniku krzyżowania z wilkiem.
Zakaz dotyczy też kotów skrzyżowanych z dzikimi gatunkami.

Wszystkie niejasności proszę wyjaśniać w Ambasadach Królestwa Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii oraz na Malty, lub na stronie internetowej www.defra.gov.uk

 

 

Podróż do Zjednoczonego Królestwa Szwecji

Zwierzęta muszą zostać poddane trwalej identyfikacji za pomocą mikroczipu zgodnego z normą ISO 1784 lub za pomocą tatuażu. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami
producenta szczepionki. Konieczne jest zachowanie tej kolejności działań. Następnie trzeba pobrać krew w celu przeprowadzenia badania w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (pozytywny wynik
badania – miano przeciwciał neutralizujących wynoszące co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne).Wynik tych badań jest wpisywany do paszportu. Ze względu na wspomniane procedury, planując wwiezienie zwierzęcia do Szwecji, należy więc podjąć przygotowania co najmniej 4 miesięcy przed podróżą.

Zwierzęta muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko tasiemcom bąblowcowym (Echinococcus spp.), przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przewiezieniem, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. W tym samym czasie musi też zostać przeprowadzone badanie stanu klinicznego zwierzęcia.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.

Uwaga!!! Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.

Więcej informacji na stronie internetowej www.sjv.se

 

 

Podróż do innych krajów UE

Zwierzęta muszą mieć paszport, oraz być zidentyfikowane za pomocą czipa lub czytelnego tatuażu, oraz być zaszczepione przeciwko wściekliźnie nie później niż 21 dni przed wyjazdem (zwierzęta szczepione po raz pierwszy).

Nie wolno przewozić zwierząt poniżej 3 miesiąca życia, oraz nieszczepionych przeciwko wściekliźnie.

 

 

Podróż do Finlandii

Podczas podróży zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać poddane trwałej identyfikacji za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO.

Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (szczepieniu należy poddać zwierzę już posiadające czip lub tatuaż). Szczepienie powinno zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki; w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia uzyskuje ono ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest traktowane jako pierwsze i nabywa ważność po upływie 21 dni
od daty jego dokonania.

Uwaga !!! Młode psy, koty i fretki, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, nie mogą być wwożone na terytorium Finlandii. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania przeciw tasiemcowi bąblowcowemu (echinococcosis) nie później niż 30 dni przed wwiezieniem na terytorium Finlandii, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia.

Informacje dotyczące identyfikacji zwierzęcia, poświadczenie ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, informacje o wyniku badania efektywności tego szczepienia oraz przeprowadzenie zabiegu odrobaczania muszą zostać poświadczone w paszporcie zwierzęcia przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Pozostałe kraje Unii Europejskiej – procedury są znacznie uproszczone – wymagana jest trwała identyfikacja zwierzęcia za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu. Zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia. W przypadku kolejnych szczepień, wykonywanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada świadectwa jego szczepienia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest traktowane jako pierwsze i nabywa ważność po upływie 21 dni od daty jego dokonania. Zwierzę musi być zaopatrzone w paszport poświadczający ważność szczepienia przeciw wściekliźnie.

Ponadto:

Przy przewożeniu z Polski na terytorium Belgii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie, obowiązuje indywidualna procedura – warunkiem jest zaszczepienie zwierzęcia, zgodne z wymogami UE, po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej 3 tygodnie przed podróżą.

 

 

Podróż do Słowacji

Wwiezienie zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w wieku poniżej 3 miesiąca życia na jej terytorium jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: – zwierzęta muszą być trwale zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu (preferowany sposób identyfikacji); – muszą być zapatrzone w paszport dla zwierząt. Urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi w części XI („Inne”) paszportu informacje, że zwierzę do czasu podróży pozostawało w miejscu swego urodzenia, bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na zakażenie wścieklizną, lub że towarzyszy im ich matka, od której są jeszcze zależne.

 

 

Podróż do Królestwa Norwegii

W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać trwale zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności). Następnie wykonuje się badania przeciwciał na próbce krwi pobranej 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne). Badanie nie musi być powtarzane w przypadku zwierzęcia, które było regularnie szczepione przeciwko wściekliźnie (bez żadnych przerw w kalendarzu szczepień wymaganym przez producenta szczepionki). Miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml.

Ponadto zwierzęta muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko tasiemcowi bąblowcowemu (Echinococcus spp.), przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym wwiezieniem zwierzęcia na terytorium Norwegii, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel. Odrobaczanie musi zostać powtórzone w ciągu 7 dni po przyjeździe na teren Norwegii. W paszporcie potwierdza się spełnienie wszystkich powyższych warunków (identyfikacja zwierzęcia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, wynik badania efektywności tego szczepienia, obydwa zabiegi odrobaczania wraz z podaniem nazwy i dawki preparatu).

Uwaga!!! Nie zaszczepione młode zwierzęta nie mogą być wwożone na terytorium Norwegii, chyba że zostanie wydana na takie wwiezienie zgoda władz (Norwegian Food Safety Authority).

 

 

Podróż Szwajcarii

Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującym prawem. Muszą być czytelnie zidentyfikowane (tatuaż lub mikroczip). Konieczne jest także wykonanie badania w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie. Próbki krwi do badania muszą być pobrane od zwierzęcia nie wcześniej niż 30 dni po szczepieniu na wściekliznę i nie później niż 3 miesiące przed planowanym wjazdem na teren Szwajcarii. Miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml.

Kraje trzecie – przy przekraczaniu granic krajów nie zrzeszonych wymagane jest świadectwo zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku tranzytu przez poszczególne kraje Unii Europejskiej do krajów trzecich stosuje się przepisy obowiązujące w krajach tranzytowych

 • Lecznica:
  (016) 621-65-38
 • Lek. wet. Gudz Grzegorz:
  603 859 460
 • Tech. wet. Gloc Jan:
  603 666 707
 • Lek. wet. Czekańska Dagmara:
  605 330 555

Miesiąc marzec jest ogólnopolskim miesiącem sterylizacji.
Lecznica US-WET bierze udział w tej akcji. Więcej można przeczytać na stronie akcji.

Aby zobaczyć inne podkarpackie gabinety biorące udział w akcji kliknij tutaj.

US-WET Lecznica dla zwierząt